Global Email Filters در cpanel

در توضیحات خود سی پنل برای Global Email Filters نوشته شده است "Create and manage email filters for your main email account" برای ایمیل اصلی خود مسدود سازی هایی را بسازید و مدیریت نمایید. با استفاده از Global Email Filters می توانید یک پروتکل کلی برای ایمیل های خود تنظیم نمایید و مثلا تعیین نمایید که اگر در ایمیلی که برای شما ارسال میگردد کلمه offer به معنی پیشنهاد که معمولا در ایمیل های تبلیغاتی نوشته می شود وجود داشت این ایمیل برگشت بخورد یا به یک ایمیل دیگری که شما مشخص میکنید ارسال شود و یا با پیامی که شما مشخص میکنید برگشت بخورد و .. 

آموزش کار با Global Email Filters
1. ابتدا وارد cpanel شوید (از طریق پرتال کاربری یا از طریق yourdomain:2083 )
2.در قسمت ایمیل وارد بخش Global Email Filters شوید


3. بعد از ورود Create New Filter را کلیک کنید.
 4. در این مرحله در بخش Filter Name نامی برای فیلتر خود انتخاب کنید هم چنین در بخش Rules باید تنظیمات دلخواه خود را جهت اعمال بر روی ایمیل ها تنظیم نمایید:


 


4. در کادر اول باید قسمتی از ایمیل را انتخاب کنید:

4.1 From: آدرس ایمیل ارسال کننده

4.2 Subject: موضوع ایمیل

4.3 To: آدرسی که قرار است به آن ایمیل ارسال کنید.

4.4 Reply: آدرسی که پاسخی را برای ارسال کننده آن می فرستید.

4.5 Body: متن اصلی ایمیل

4.6 Any Header: هر قسمتی از هدر

4.7 Any Recipient: هر گیرنده ایمیل

4.8 Has Not Been Previously Delivered: Cpanelبررسی بر روی ایمیل هایی که در صف انتظار برای تحویل هستند.

4.9 Is An Error Message: Cpanelبررسی پیام های اشتباهی که از طرف سیستم خودکار هستند.

4.10 List ID: لیست ID

4.11 Spam Status: وضعیت اسپم ایمیل توسز آپاچی

4.12 Spam Bar: تعیین محتوای هدر Spam Bar توسط آپاچی

4.13 Spam Score: مجموع کار علامت + که در Spam Bar قرار دارد.5. حالا باید در کادر دوم به تعیین شرط اقدام کنید در واقع کادر اول توسط کادر دوم سفارشی سازی می شود:

5.1 Equals: همان تعریف عبارت می شود. (=)

5.2 Matches Regex: منطبق بر عبارت Regular که شما تعریف می کنید.

5.3 Contain: شامل عبارتی است که شما تعریف می کنید.

5.4 Does Not Contain: شامل عبارت تعرفی توسط شما نباشد.

5.5 Begin With: با عبارتی که شما تعریف می کنید، آغاز شود.

5.6 Ends With: با عبارت خاصی پایان یابد.

5.7 Does Not Begin: با عبارت خاصی آغاز نشود.

5.8 Does Not End With: با عبارت خاص تمام نشود.

5.9 Does Not Match: معادل با عبارت تعریفی نباشد.

5.10 Is above: بزرگتر از عدد تعریف شده توسط شما باشد.

5.11 Is not Above: عدد تعریفی شما برابر یا کوچکتر باشد.

5.12 Is Below: کمتر از عدد تعریفی شما باشد.

5.13 Is Not Below: کمتر از عدد تعریفی شما نباشد.
6. در کارد مربوط به Action شما باید نوع عملی که می خواهید با فیلتر کردن روی ایمیل ها انجام شود را مشخص کنید.

 6.1 Discard Message: رد کردن ایمیل ها بدون پیام

6.2 Redirect to Email: ارسال ایمیل ها را به آدرس ایمیلی که شما تعریف می کنید.

6.3 Fail With Message: رد کردن ایمیل ها و ارسال پیام به ارسال کننده ایمیل

6.4 Stop Processing Rules: تمامی قوانین را چشم پوشی می کند.

6.5 Deliver to Folder: پیام را به پوشه تعریف شده ارسال می کند.

6.6 Pipe to Program: پیام های دریافتی را به یک برنامه تعریف شده ارسال میکند.7. بعد از تعریف این موارد با کلیک بر روی دکمه Create جهت اعمال تنظیمات اقدام فرمایید.