چگونگی ایجاد لیست گروهی ایمیل - Mail Group


جهت ایجاد Mailing list   ابتدا باید با اکانت دارای دسترسی ادمین به اسمارترمیل لاگین کرده سپس مسیر زیر را دنبال کنید.


 Settings > Mailing Lists > New در تب domain settingsپس از انتخاب newدر صفحه جدید دو فیلد وجود دارد:  moderatorlist address ‌و   

  در بخش List Address نام لیست دلخواه را وارد کرده (دقت داشته باشید نام لیست نباید با نام هرکدام از ایمیل اکانت های دامنه مذکور مشابه باشد.) و در moderator  اکانت ایمیلی که میخواهد به صورت گروهی ارسال داشته باشد را وارد  می کنید.

سپس در صفحه ایجاد شده تب subscribers  را انتخاب کرده و اکانت ایمیل های مورد نظر برای ارسال گروهی را وارد کنید. (1 اکانت در هر line)

در انتها و برای ارسال ایمیل گروهی کافی است در اکانتی که به عنوانmoderator  تعریف شده بود لاگین کرده و مانند ارسال ایمیل عادی ایمیل را ارسال کنیم. فقط به جای آدرس گیرنده از "نام لیست @ نام دامنه" استفاده میکنیم.

مثال با mailing list با نام a:

a@domainname