اضافه کردنUnique ID یا شناسه منحصر به فرد

اضافه کردنUnique ID یا شناسه منحصر به فرد 

 

ورود به ویرایشگر صفحه
 
ابتدا به ویرایشگر صفحه وارد شده و ردیف مورد نظر خود جهت اضافه کردن Unique ID را مانند تصویر زیر انتخاب کنید. سپس در کادر ظاهر شده بر روی settings کلیک کرده و Unique ID خود را در بخش Element unique ID قید کنید.
 
 
 
پس از اضافه نمودن Unique ID خود مانند تصویر زیر صفحه را آپدیت نمایید که تغییرات اعمال گردد.
 
 
 
 
منبع: