ریدایرکت یک URL خاص در سرویس های تحت ویندوز به آدرس URL در هر جایی بدون تغییر در کدها

 
برای ریدایرکت یک  URLخاص در سرویس های تحت ویندوز به یک آدرسURL  در هر جایی بدون تغییر در کدهای صفحه مورد نظر و عدم اختلال در لود سایت وسایر صفحات سایت میتوانید کد زیر را در فایل web.config  اضافه بفرمایید.
 
به جای عبارت About Me میتوانید نام مورد نظر را برای Rule ایجاد شده بنویسید.
به جای عبارت [your.site/home/page.any] آدرس کامل صفحه مورد نظر در سایت خود را وارد بفرمایید.
به جای عبارت http://dstenation.domain/Page/linke.any آدرس کامل صفحه مقصد را وارد بفرمایید.
 
</system.webServer>
<!-- Rule redirext url to url -->
<rewrite>
<rules>
  <rule name="[About Me]" stopProcessing="true">
     <match url="(.*)" />
     <conditions logicalGrouping="MatchAny" trackAllCaptures="false">
        <add input="{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" pattern="[your.site/home/page.any]" />
        <add input="{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" pattern="www.[ your.site/home/page.any]" />
     </conditions>
     <action type="Redirect" url="http://dstenation.domain/Page/linke.any" redirectType="Permanent"/>
     </rule>
  </rules>
</rewrite>
</system.webServer>