روش استفاده از افزونه plesk migrator به منظور انتقال میزبانی


 ابتدا افزونه را در سرور مقصد  نصب نمایید.
نکته مهم:  در سرور مبدا پورت های زیر باید از طریق فایروال باز شوند.
TCP ports 135, 139, 445 and UDP ports 137, 138. Be sure to open these ports on the source and on the target server.
TCP port 1433 for MS SQL, if it is used as the default instance.
UDP port 1434 and all (or manually selected) TCP ports for MS SQL, if it is used as a named instance.
TCP port 10155 for a custom Plesk Migrator service performing miscellaneous tasks.
TCP port 10156 for rsync server.
TCP port 8443 for access to Plesk XML API on the target server and on the source servers, if migrating from Plesk.
TCP ports 110, 143 for POP3 and IMAP, on source and target servers. These are used for post-migration checks.
سپس فایل RPC Agent از طریق plesk  در سرور مبدا دانلود نمایید و در درایو C  کپی نمایید. فابل را انتخاب و run as administrator  را بزنید.

-در سرور مقصد وارد شده و start new migration  را بزنید. اطلاعات را وارد و صبر نمایید ارتباط با سرور مبدا برقرار گردد. 
تمام subscription  ها و اطلاعات مبدا قابل مشاهده است و می توانید انتقال را انجام دهید.

نکته بسیار مهم در خصوص ایمیل ها : پس از پایان انتقال ایمیل در سرور مقصد حتما refresh usage stats  را بزنید.
 
انتقال subscription ، customer،  reseller  hosting plan   از طریق این روش فراهم می باشد.