چگونه می توان RKHunter را نصب و راه اندازی نمود؟

برای نصب و راه اندازی برنامه ی RKHunter در سرورهای لینوکس (Centos) می توانید از راهنمای زیر استفاده نمایید.

در این راهنما به نصب RKHUnter در CentOS می پردازیم.

ابتدا می بایست Repository مربوط به RKHunter را به سرور خود اضافه نمایید. بدین منظور می توانید دستور زیر را اجرا کنید.

rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-10.noarch.rpm

سپس با دستور های زیر می بایست بسته های نصبی RKHunter را فعال کنید.

yum --enablerepo=epel -y install rkhunte

در صورتیکه می خواهید نتیجه ی اسکن ها به شما ایمیل شود در فایل زیر می توانید ایمیل خود را وارد کنید.

vi /etc/sysconfig/rkhunter

پس از به روز رسانی دیتابیس برنامه می بایست فایل های سیستمی را به روز رسانی کرد.

rkhunter --propupd

در نهایت با دستور زیر سرور را چک می کنیم.

rkhunter --check --sk