چگونه گواهی نامه SSL خود را تایید کنم؟

 
 
چگونه گواهی نامه SSL خود را تایید کنم؟
 
پس از پرداخت سفارش SSL وفایل CSR از طریق کاربری ایران هاست خود ، جهت تایید سفارش و فعال شدن گواهی نامه ،ایمیلی از سمت شرکت صادر کننده SSL به یکی از 5 آدرس پیشنهادی در بخش " ایمیل تایید کننده "، ارسال خواهد شد .
لذا می بایست سرویس ایمیل فعال تحت دامینی که سفارش SSL برای آن ثبت می گردد موجود باشد.