پس از فعال سازی گواهینامه در صورت تغییر میزبانی آیا امکان انتقال گواهینامه وجود دارد یا نیاز به خرید مجدد گواهینامه می باشد؟

 

پس از فعال سازی گواهینامه در صورت تغییر میزبانی آیا امکان انتقال گواهینامه وجود دارد یا نیاز به خرید مجدد گواهینامه می باشد؟ 

 

با توجه به اینکه گواهینامه جهت تایید دامین می باشد لذا با  تغییر میزبانی امکان استفاده از همان گواهینامه وجود دارد ولیکن می بایست نصب و راه اندازی مجدد صورت پذیرد و چنانچه جهت نصب گواهینامه SSL نیاز به Private Key  موجود باشد،می بایست این اطلاعات جهت نصب مجدد در دسترس باشد.

 

 راهنمای فعال سازی SSL

نصب گواهی SSL