چگونه می توان دامنه اضافه نمود و آن را مدیریت کرد؟

در صفحه اصلی کنترل پنل Solidcp و با انتخاب گزینه Domains، وارد صفحه اصلی مدیریت دامنه ها می شوید.

در صفحه مدیریت دامنه ها، با انتخاب گزینه Add Domain وارد صفحه Add New Domain شوید.
 
در این صفحه با انتخاب گزینه Domain وارد صفحه مشخصات دامنه جدید می شوید.
 
 
در این صفحه با وارد کردن نام دامنه جدید، در صورت نیاز به ساختن یک وبسایت جدید و مرتبط کردن آن با این دامنه تیک گزینه Create Web Site و در صورتی که DNS zone این دامنه بر روی Name Server های هاست وجود داشته باشند تیک گزینه Enable DNS را نیز می بایست انتخاب شود. در پایان با کلیک و انتخاب گزینه Add Domain عملیات مربوطه انجام می شود.