چگونه می توان آمار وب سایت (web statistics) را مشاهده نمود؟

مشاهده آمار وب سایت
 
 
 
 
2.بعد از ورود به محیط کنترل پنل گزینه web statistics را انتخاب نمایید.نام کاربری و پسورد خود را وارد نموده و وارد محیط موتور آمارگیر سایت خود شوید.توجه نمایید در صورتی که سایت خود را به تازگی ایجاد کرده باشید می بایست 24 ساعت تامل نمایید تا موتور آمارگیر اقدام به جمع آوری دیتای سایت شما نماید
درادامه به بررسی تعدادی از آیتم های موتور آمارگیر وبسایت می پردازیم
 
 
 
ابتدا به بررسی قسمت Summary  می پردازیم
Unique visitors=تعداد بازدیدکنندگان یکتای سایت شما می باشند
Number of visits=تعداد کل بازدیدها
Pages=تعداد بازدید صفحات
Hits=تعداد بازدید از عناصر سایت شما
نکته: به هرکدام از عناصر موجود در یا صفحه مانند عکس-متن و.... یک hit گفته می شود
Bandwidth=پهنای باند مصرفی سایت شما
در قسمت Monthly history می توانید تاریخچه ماهیانه سایت خود را بررسی نمایید
در قسمت Days of month می توانید تاریخچه سایت خود را براساس روزانه بررسی نمایید
در قسمت Days of week می توانید تاریخچه سایت خود را در قالب روزهای هفته بررسی نمایید
در قسمت Hours می توانید آمار سایت خود را در بازه های ساعتی مشاهده نمایید
در قسمت Visitors domains/countries تعداد بازدیدکنندگان سایت شما بر اساس کشور و یا دامنه های آن ها قابل بررسی است
 
 
در قسمت Hosts می توانید آماری ازلیست  هاست های کاربران بازدیدکننده خود داشته باشد
در قسمت Robots/Spiders visitors اماری از بازدید سایت شما توسط ربات ها را مشاهده می نمایید
در قسمت Visits duration متوسط زمان بازدید توسط بادیدکنندگان سایت شما را نشان می دهد
در قسمت File type آمار نوع فایل های مورد بازدید سایت شما نمایش داده می شودبرای مثال بیشترین بازدید از فایل های .jpg شما صورت گرفته است
 
 
در قسمت Downloads دانلود های انجام شده از سایت شما را نشان می دهد
در قسمت Pages-URL می توانید امار سایت خود را بر اساس ادرس صفحه اینترنتی داشته باشید
در قسمت Operating Systems می توانید مشاهده نمایید که بازدیدکنندگان سایت شما از چه سیستم عامل هایی استفاده کرده اند
در قسمت Browsers می توانید نوع مرورگر بازدیدکنندگان از سایت خود را مشاهده نمایید
در قسمت Search Keywords بازدید سایت شما بر اساس کلمات کلیدی را می توانید مشاهده نمایید
در قسمت HTTP Status codes می توانید وضعیت هر یک از کد های http را به صورت آماری در سایت خود مشاهده نمایید