تغییر ایمیل دامین - مالکیت حقوقی

 

 

 

" شرکت …………(1)……….. تقاضا دارد ایمیل موجود whois دامنه ...........(2).......... از ایمیل قدیمی ......(3)....... به ..........(4).......... تغییر یابد و مسئولیت تغییر را به عهده می گیرد.

 

نام امضا کننده و امضای نماینده پرتال جناب آقای/سرکار خانم .....(5)..........

 

مهر شرکت :

 

تاریخ  :

(1) : می بایست نام شرکت کامل مطابق با روزنامه رسمی وارد شود .

(2) : می بایست نام دامنه دقیق و صحیح وارد شود .

(3) : می بایست ایمیل فعلی موجود درwhois درج شود .

(4) : می بایست ایمیل جدیدی که مد نظر است به طور دقیق و صحیح درج شود.

(5) : می بایست نام نماینده شرکت به طور کامل مطابق کارت ملی درج شود.

 

توجه : عدم تطابق هر کدام از موارد بالا و یا عدم درج نام نام خانوادگی ، تاریخ و امضا مدرک ارسالی را از اعتبار ساقط نموده و غیر قابل پیگیری است .