تغییرایمیل whois دامین - مالکیت شخصی

 

 

 

اینجانب ........(1)....... صاحب کاربری ............(2)............. تقاضا دارم ایمیل whois دامنه را از ایمیل قدیمی ......(3)....... به ........(4)............ تغییر دهید و مسئولیت تغییر را به عهده می گیرم.

 نام :

تاریخ  :

امضا : 

 

(1) : می بایست نام و نام خانوادگی کامل مطابق با کارت ملی وارد شود .

(2) : می بایست نام کاربری دقیق و صحیح وارد شود .

(3) : می بایست ایمیل فعلی مندرج در whois درج شود.

(4) : می بایست ایمیل جدیدی که مد نظر است به طور دقیق و صحیح درج شود. توجه : عدم تطابق هر کدام از موارد بالا و یا عدم درج نام نام خانوادگی ، تاریخ و امضا مدرک ارسالی را از اعتبار ساقط نموده و غیر قابل پیگیری است .

 

توجه : عدم تطابق هر کدام از موارد بالا و یا عدم درج نام نام خانوادگی ، تاریخ و امضا مدرک ارسالی را از اعتبار ساقط نموده و غیر قابل پیگیری است .