چگونه می توان با PERL کد نوشت؟ (نمونه کد)

 

کد زیر یک برنامه ساده به زبان پرل است که با قرار دادن آن در وب سایت خود می توانید از عملکرد پرل روی سایت اطمینان حاصل نمایید

 
#!/usr/bin/perl
 
@months = qw(Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec);
@weekDays = qw(Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun);
($second, $minute, $hour, $dayOfMonth, $month, $yearOffset, $dayOfWeek, $dayOfYear, $daylightSavings) = localtime();
$year = 1900 + $yearOffset;
$theTime = "$weekDays[$dayOfWeek] $months[$month] $dayOfMonth, $year";
 
print "Content-type: text/html\n\n";
print <<HTML;
<html>
<head>
<title>A Simple Perl CGI</title>
</head>
<body>
<h1>A Simple Perl CGI</h1>
<p>$theTime</p>
</body>
HTML
exit;