چگونه می توان تنظیمات clean URL در Drupal را انجام داد؟

پاکسازی آدرس ها - clean url - در دروپال
 
در نرم افزار مدیریت محتوا دروپال به صورت پیشفرض آدرس ها به همراه پیشوند q3 لود می شوند برای تصیح آدرس ها باید اقدامات زیر را انجام داد.
صفحه مثال
 
 
از طریق آدرس cp.yourdomain (به جای yourdomain  نام دامین خود را وارد نمایید) وارد کنترل پنل هاست خود شوید.
ابتدا به قسمت filemanager رفته
 
 
 و بر روی نام وبسایت خود کیلیک نمایید
 
 
سپس بر روی پوشه wwwroot کلیک کرده
 
 
و بر روی قسمت ویرایش فایل web.config کیلیک نمایید.
 
 
در این مرحله محتویات این فایل را حذف کرده و کد زیر را در این قسمت قرار دهید.
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
  <!-- Don't show directory listings for URLs which map to a directory. -->
    <directoryBrowse enabled="false" />
 
    <!--
       Caching configuration was not delegated by default. Some hosters may not delegate the caching
       configuration to site owners by default and that may cause errors when users install. Uncomment
       this if you want to and are allowed to enable caching
     -->
    <!--
    <caching>
      <profiles>
        <add extension=".php" policy="DisableCache" kernelCachePolicy="DisableCache" />
        <add extension=".html" policy="CacheForTimePeriod" kernelCachePolicy="CacheForTimePeriod" duration="14:00:00" />
      </profiles>
    </caching>
     -->
 
    <rewrite>
      <rules>
        <!-- rule name="postinst-redirect" stopProcessing="true">
          <match url="." />
          <action type="Rewrite" url="postinst.php"/>
        </rule -->
 
        <rule name="Protect files and directories from prying eyes" stopProcessing="true">
          <match url=".(engine|inc|info|install|module|profile|test|po|sh|.sql|postinst.1|theme|tpl(.php)?|xtmpl|svn-base)$|^(code-style.pl|Entries.|Repository|Root|Tag|Template|all-wcprops|entries|format)$" />
          <action type="CustomResponse" statusCode="403" subStatusCode="0" statusReason="Forbidden" statusDescription="Access is forbidden." />
        </rule>
        <rule name="Force simple error message for requests for non-existent favicon.ico" stopProcessing="true">
          <match url="favicon.ico" />
          <action type="CustomResponse" statusCode="404" subStatusCode="1" statusReason="File Not Found" statusDescription="The requested file favicon.ico was not found" />
        </rule>
                <!-- To redirect all users to access the site WITH the 'www.' prefix,
                http://example.com/... will be redirected to http://www.example.com/...)
                adapt and uncomment the following:   -->
                <!--
        <rule name="Redirect to add www" stopProcessing="true">
          <match url="^(.)$" ignoreCase="false" />
          <conditions>
            <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^example.com$" />
          </conditions>
          <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="http://www.example.com/{R:1}" />
        </rule>
                -->
                <!-- To redirect all users to access the site WITHOUT the 'www.' prefix,
                http://www.example.com/... will be redirected to http://example.com/...)
                adapt and uncomment the following:   -->
                <!--
        <rule name="Redirect to remove www" stopProcessing="true">
          <match url="^(.)$" ignoreCase="false" />
          <conditions>
            <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^www.example.com$" />
          </conditions>
          <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="http://example.com/{R:1}" />
        </rule>
                -->
        <!-- Rewrite URLs of the form 'x' to the form 'index.php?q=x'. -->
        <rule name="Short URLS" stopProcessing="true">
          <match url="^(.*)$" ignoreCase="false" />
          <conditions>
            <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" ignoreCase="false" negate="true" />
            <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" ignoreCase="false" negate="true" />
            <add input="{URL}" pattern="^/favicon.ico$" ignoreCase="false" negate="true" />
          </conditions>
          <action type="Rewrite" url="index.php?q={R:1}" appendQueryString="true" />
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>
 
    <!-- httpErrors>
      <remove statusCode="404" subStatusCode="-1" />
      <error statusCode="404" prefixLanguageFilePath="" path="/index.php" responseMode="ExecuteURL" />
    </httpErrors -->
 
    <defaultDocument>
     <!-- Set the default document -->
      <files>
        <remove value="index.php" />
        <add value="index.php" />
      </files>
    </defaultDocument>
  </system.webServer>
</configuration>
 
 
سپس بر روی تب save  کلیک نمایید.
 
 
در این مرحله از آدرس زیر و با استفاده از username و password ادمین دروپال که در هنگام نصب نرم افزار تعیین کرده اید وارد بخش ادمین شوید.
yourdomain/admin
بعد از وارد شدن به صفحه مدریت دروپال بر روی تب "پیکربندی" کلیک نمایید.
 
 
سپس بر روی گزینه "پاکسازی آدرس ها" کلیک نمایید.
 
 
در این صفحه تیک مربوط به گزینه "فعالسازی آدرسهای تمیز" را گذاشته و تب "ذخیره پیکربندی" را کلیک نمایید.
 
 
بعد از اعمال موفقیت آمیز تغییرات این صفحه را مشاهده می نمایید.
 
 
 
حال با وارد شدن به صفحه های وب سایت آدرس آنها بدون پیشوند "q3" به نمایش در می آیند.