چگونه می توان Static and Dynamic Compression را فعال نمود؟ (GZIP)

برای فعال نمودن دو نوع فشرده سازی Static و Dynamic و متعاقبا Cache نمودن داده ها در وب سایت خود می توانید از دو روش زیر استفاده نمایید:
روش اول:
در این روش دو قابلیت فشرده سازی را با استفاده از ارتباط ریموت به IIS وب سایت و سپس با استفاده از رابط نرم افزاری فعال می نماییم. بدین منظور ابتدا با استفاده از راهنمای زیر اقدام به برقرار ارتباط ریموت به IIS وب سایت خود نمایید:
سپس از بخش Features view گزینه ی Compression را انتخاب کنید.
 
 
در صفحه ی باز شده در ابتدا تیکت گزینه های " Enable Dynamic content compression " و " Enable Static content compression " را انتخاب نموده و سپس بر روی گزینه " Apply " کلیک نمایید.
 • شایان ذکر است Dynamic content compression با نام Gzip نیز شناخته می شود و با فعال نمودن آن این قابلیت نیز در سرویس فعال می گردد.
 
 
روش دوم:
در این روش با استفاده از اضافه کردن تگ های <httpCompression> و <urlCompression> به فایل Web.config دو قابلیت فوق الذکر فعال می گردند.
بدین منظور ابتدا با استفاده از راهنمای زیر وارد کنترل پنل سرویس میزبانی خود شوید.
سپس گزینه File Manager را انتخاب نمایید.
 
 
در صفحه ی باز شده به پوشه wwwroot وب سایت خود بروید و سپس بر روی گزینه "Edit" فایل web.config کلیک نمایید.
 
 
در زیر تگ <system.webServer> قطعه کد زیر را می بایست وارد نمایید.
 
<httpCompression directory=" %SystemDrive%\inetpub\temp\IIS Temporary Compressed Files">
   <scheme name="gzip" dll="%Windir%\system32\inetsrv\gzip.dll" />
   <dynamicTypes>
    <add mimeType="text/*" enabled="true" />
    <add mimeType="message/*" enabled="true" />
    <add mimeType="application/javascript" enabled="true" />
    <add mimeType="*/*" enabled="false" />
   </dynamicTypes>
   <staticTypes>
    <add mimeType="text/*" enabled="true" />
    <add mimeType="message/*" enabled="true" />
    <add mimeType="application/javascript" enabled="true" />
    <add mimeType="*/*" enabled="false" />
   </staticTypes>
  </httpCompression>
<urlCompression doStaticCompression="true" doDynamicCompression="true"/>
 
پس از اضافه نمودن کد بر روی گزینه "Save" کلیک نمایید.