روش تغییر whois دامنه

 

جهت حفظ منافع حقیقی و حقوقی مالک سرویس های خریداری شده در ایران هاست ،در زمان تغییر مالکیت سرویس (اعم از  انتقال سرویس از یک کاربری به کاربری دیگر ، تغییر ایمیل کاربری یا دامنه، تغییر کاربری از حقیقی به حقوقی و بالعکس و موارد مشابه) مالک فعلی طبق یکی از روش های زیر می بایست درخواست مکتوب خود را به انضمام تایید امضابه ایران هاست ارائه دهد
 

مشترک گرامی جهت تغییر ایمیل دامنه خود می توانید به یکی از 2 روش زیر اقدام نمایید:

1- در صورتیکه به ایمیل ادمین دامنه دسترسی دارید لطفاً وارد کنترل پنل دامین شده و سپس نسبت به اعمال تغییرات موردنظر خود اقدام نمایید و پس از آن ایمیلی از طرف هاست کنترل ( ریلتایم) دریافت خواهید کرد که در صورت تایید آن ، ایمیل دامنه تغییر خواهد یافت.

تغییر مشخصات دامنه های ir

2-چنانچه به ایمیل ادمین دامنه دسترسی ندارید ، می بایست دستور تغییر ایمیل را با تایید امضا و به تناسب سطح کاربری خود ،  به صورت ذیل به شرکت ایران هاست ارائه دهید.

حقیقی:

 جهت تغییر ایمیل دامین درخواست زیر را در ذیل تصویر پشت و روی کارت ملی جناب آقای/سرکار خانم ........(مالک فعلی پرتال)  نوشته :

" اینجانب  ............... صاحب کاربری ......................... تقاضا دارم ایمیل دامین .......... را از ایمیل قدیمی ............. به ............... (ایمیل جدید) تغییر دهید و مسئولیت تغییر را به عهده می گیرم.

نام ، تاریخ و امضا "

روش های تایید امضا 
 

حقوقی:

جهت تغییر ایمیل درخواست زیر را در سربرگ شرکت (مالک کاربری) نوشته :

" شرکت  ………………….. تقاضا دارد ایمیل دامین .......... را از ایمیل قدیمی ............. به ............... (ایمیل جدید) تغییر دهید و مسئولیت تغییر را به عهده می گیرد.

نام امضا کننده و امضای نماینده پرتال جناب آقای/سرکار خانم........... (نماینده فعلی پرتال کاربری ) ، مهر شرکت، شماره نامه و تاریخ"

 لازم بذکر است در صورت عدم دسترسی به نماینده، این درخواست می بایست توسط تمامی حق امضادارندگان -مطابق با روزنامه رسمی- امضا گردیده و به همراه کارت ملی ایشان (حق امضا دارندگان) به ایران هاست ارسال گردد.


روش های تایید امضا