Connection string چیست؟

Connection string در واقع قطعه کدی است که ارتباط وبسایت را با دیتابیس فراهم می کند.

در مواردی که connection string به درستی تعریف نشده است در لود شدن وبسایت با خطای ارتباط با پایگاه داده مواجه می شویم .

Connection string به صورت کلی  شامل موارد زیر می باشد  :

1.ادرس دیتابیس :ip ی دیتابیس است که در دیتابیس سرورساخته شده است.

2.نام دیتابیس :نام دیتابیسی است که هنگام ساخت دیتابیس برای ان انتخاب کرده اید .

3.user دیتابیس :کاربری است که به دیتابیس مورد نظر دسترسی دارد.

4.پسورد دیتابیس:پسورد کاربری است که به دیتابیس دسترسی دارد.

 

در زیر نمونه های از connection string خدمتتان ارایه شده است :

connection string مرتبط با دیتابیس mysql :

 در  حالت استاندارد : Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;

 

در حالتی که از چند دیتابیس استفاده می کنید : 

Server=serverAddress1, serverAddress2, serverAddress3;Database=myDataBase;
Uid=myUsername;Pwd=myPassword;

 

connection string مربوط به دیتابیس mssql :

در حالت استاندارد : Server=myServerAddress;Database=myDataBase;User Id=myUsername;
Password=myPassword; 

 

در حالتی که قصد دارید ارتباط امنی داشته باشید :

Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Trusted_Connection=True;

 

نمونه کد PHP برای اتصال به دیتابیس MYSQL:

<?php
$servername = "database server address";
$username = "username";
$password = "password";
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
echo "Connected successfully";
?>

نمونه کد PHP برای اتصال به دیتابیس MSSQL:

<?php
$serverName = "serverName\sqlexpress"; //serverName\instanceName
$connectionInfo = array( "Database"=>"dbName", "UID"=>"userName", "PWD"=>"password");
$conn = sqlsrv_connect( $serverName, $connectionInfo);
if( $conn ) {
     echo "Connection established.<br />";
}else{
     echo "Connection could not be established.<br />";
     die( print_r( sqlsrv_errors(), true));
}
?>

connection string برای تمام وبسایت های که با دیتابیس در تعامل هستند لازم و ضروری می باشد.

 محل قرار گیری connection string :

در وبسایت های نحت wordpress در فایل wp-config.php تعریف می شود.

در وبسایت های تحت joomla در فایل configuration.php تعریف می شود.

در وبسایت های تحت زبان asp.net در فایل web.config تعریف می شود .

 

در سایت زیر می توانید توضیحات بیشتری در را رابطه با این موضوع و  انواع connection string ها را مشاهده بفرماید:

http://www.connectionstrings.com/