چگونه می توان Partition را در سیستم عامل CentOS آسان Extend نمود؟

 

جهت مشاهده ی حجم کلی partition و سپس resize نمودن partition مورد نظر در سیستم عامل CentOS طبق راهنمای زیر که برگرفته از وبسایت رسمی CentOS میباشد عمل نمایید:
 
1. ابتدا با استفاده از دستور fdisk -l تمامی منابع هارد سرور را مشاهده نمایید که در نتیجه ی اجرای این command ، نام پارتیشن با فرمتی شبیه /dev/sda یا /dev/sdb به شما نمایش داده میشود.
 
2. سپس  دستور parted و در ادامه نام پارتیشن را، طبق مثال زیر اجرا نمایید، با این command پارتیشن مورد نظر انتخاب میگردد:
 
 parted /dev/sda
 
 
3. با اجرای دستور print امکان گزارش گیری از partition table حال حاضر (جهت مشخص نمودن شماره ی پارتیشن یا همان partition number ) فراهم میگردد:
 
print
 
4. در نهایت برای resize نمودن partition، از دستور resize که متعاقبا با شماره ی partition مورد نظر و سپس starting place و end place(هر دو بر مبنای megabyte) همراه میگردد طبق مثال زیر استفاده نمایید:
 
resize 3 1024 2048