چگونه می توان فعال بودن DNS Recursion را با nslookup بررسی نمود؟

راهنمای نحوه بررسی فعال بودن DNS Recursion سرور با استفاده از دستور Nslookup :
در ابتدا جهت غیر فعال نمودن DNS Recursion بر روی سرور خود می توانید از لینک زیر اقدام نمایید:
جهت بررسی فعال بودن DNS Recursion سرور با استفاده از دستور Nslookup   مراحل زیر را انجام دهید:
  1. محیط CMD را در سیستم لوکال خود باز نمایید.
  1. سپس دستور Nslookup را وارد کنید.
  1. در این مرحله دستور server را وارد و سپس IP سرور مورد نظر را وارد کنید تا به سرور متصل شود.
  • server <IP Address>
  1. در انتها می توانید به عنوان مثال از  Google.com جهت بررسی فعال بودن DNS Recursion سرور استفاده نمایید.  همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید به دلیل غیر فعال بودن DNS Recursion درخواست ارسال شده با خطا می باشد.