چگونه می توان MySQL Strict Mode را فعال یا غیرفعال نمود؟

وظیفه Strict Mode کنترل اعتبار داده های وارد شده در دیتابیس Mysql است. در برخی نرم افزار ها مانند WHMCS نیاز است که Strict Mode غیر فعال باشد. به عنوان مثال داده هایی که با دستورات Insert و Update وارد دیتابیس میشوند.یک مقدار داده میتواند به دلایل مختلفی نا معتبر باشد و یا یک فیلد در دیتابیس میتواند با نوع داده نا معتبر و یا داده ای که خارج از محدوده مجاز Type تعریف شده است پر شود. همچنین یک فیلد میتواند به دلایل مختلفی مانند ایجاد سطر جدید در دیتابیس خالی باشد.

اگر Strict mode فعال نباشد MySQL مقادیر پیش فرض تنظیم شده ای رابرای داده های نا معتبر و نا موجود قرار میدهد که امکان تغییر آنها وجود ندارد و یک پیغام اخطار را نمایش میدهد.

اما در صورتی که Strict Mode فعال باشد شما میتوانید رفتار مشخص و تعیین شده ای را با استفاده از دستورات Insert و Update و ... تعریف نمایید.

 

جهت فعالسازی Strict mode نیاز است تا تغییراتی در فایل my.ini انجام شود.

 

وارد فولدر Mysql در Program Files شوید. سپس فایل My.ini را ویرایش نمایید.

دستور زیر را در این فایل Type نمایید:

 

sql-mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"

 

 

جهت غیر فعالسازی Strict Mode دستور زیر را وارد نمایید:

 

sql-mode=" "

 

در پایان سرویس MySQL را Restart نمایید.