چگونه می توان www به ابتدای URL اضافه یا حذف نمود؟

برنامه نویسی و کدینگ > Redirections

برای اضافه کردن www به ابتدای آدرس های URL وبسایت (به عنوان مثال تبدیل domain.com به www.domain.com) میبایست قطعه کد زیر در فایل web.config قرار بگیرد:

 
<rewrite>
  <rules>
    <rule name="Redirect to www" stopProcessing="true">
      <match url="(.*)" />
      <conditions trackAllCaptures="false">
        <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^domain.com$" />
      </conditions>
      <action type="Redirect"
        url="{MapProtocol:{HTTPS}}://www.domain.com/{R:1}" />
    </rule>
  </rules>
  <rewriteMaps>
    <rewriteMap name="MapProtocol">
      <add key="on" value="https" />
      <add key="off" value="http" />
    </rewriteMap>
  </rewriteMaps>
</rewrite>
 
همچنین برای حذف کردن www از ابتدای آدرس های URL وبسایت (به عنوان مثال تبدیل www.domain.com به domain.com) میبایست قطعه کد زیر در فایل web.config قرار بگیرد:
 
<rewrite>
  <rules>
    <rule name="Redirect to without www" stopProcessing="true">
      <match url="(.*)" />
      <conditions trackAllCaptures="false">
        <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^www.domain.com$" />
      </conditions>
      <action type="Redirect"
        url="{MapProtocol:{HTTPS}}://domain.com/{R:1}" />
    </rule>
  </rules>
  <rewriteMaps>
    <rewriteMap name="MapProtocol">
      <add key="on" value="https" />
      <add key="off" value="http" />
    </rewriteMap>
  </rewriteMaps>
</rewrite>
 
قطعه کد بالا میبایست به شکلی که در تصویر وجود دارد در فایل web.config واقع در پوشه Wwwroot در File manager قرار بگیرد:
 
 
 

توجه فرمایید که در تمامی خطوط هر دو کد ، باید به جای عبارت Domain.com ، نام دامنه خود را قرار دهید.

Add Feedback