چگونه می توان www به ابتدای URL اضافه یا حذف نمود؟

برای اضافه کردن www به ابتدای آدرس های URL وبسایت (به عنوان مثال تبدیل domain.com به www.domain.com) میبایست قطعه کد زیر در فایل web.config قرار بگیرد:

 
<rewrite>
  <rules>
    <rule name="Redirect to www" stopProcessing="true">
      <match url="(.*)" />
      <conditions trackAllCaptures="false">
        <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^domain.com$" />
      </conditions>
      <action type="Redirect"
        url="{MapProtocol:{HTTPS}}://www.domain.com/{R:1}" />
    </rule>
  </rules>
  <rewriteMaps>
    <rewriteMap name="MapProtocol">
      <add key="on" value="https" />
      <add key="off" value="http" />
    </rewriteMap>
  </rewriteMaps>
</rewrite>
 
همچنین برای حذف کردن www از ابتدای آدرس های URL وبسایت (به عنوان مثال تبدیل www.domain.com به domain.com) میبایست قطعه کد زیر در فایل web.config قرار بگیرد:
 
<rewrite>
  <rules>
    <rule name="Redirect to without www" stopProcessing="true">
      <match url="(.*)" />
      <conditions trackAllCaptures="false">
        <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^www.domain.com$" />
      </conditions>
      <action type="Redirect"
        url="{MapProtocol:{HTTPS}}://domain.com/{R:1}" />
    </rule>
  </rules>
  <rewriteMaps>
    <rewriteMap name="MapProtocol">
      <add key="on" value="https" />
      <add key="off" value="http" />
    </rewriteMap>
  </rewriteMaps>
</rewrite>
 
قطعه کد بالا میبایست به شکلی که در تصویر وجود دارد در فایل web.config واقع در پوشه Wwwroot در File manager قرار بگیرد:
 
 
 

توجه فرمایید که در تمامی خطوط هر دو کد ، باید به جای عبارت Domain.com ، نام دامنه خود را قرار دهید.