درخواست ایجاد دیتابیس دیگر جهت وب سایت
Question asked by soheil saad khani - 4/26/2023 at 3:24 PM
Unanswered
با توجه به محدودیت ثبت دیتابیس در حال حاضر 2 عدد دیتا بیس سایت فارسی و انگلیسی استفاده شده است 
خواهشمند است در صورت امکان شرایط ثبت دیتا بیس بیشتر جهت سایت جدید را اعمال نمایید  

Reply to Thread