عدم ورود به وبسایت و ایمیل
Problem reported by ali mohammad kamali - 9/7/2021 at 8:04 PM
Submitted
متاسفانه دو هفته س که تماس میگیرم و پشت خط میمانم و در آخر شماره همراه میگذارم و هیچکس نه زنگ میزنه نه پاسخگو هست . با قطع وب سایت و ایمیل چه باید بکنیم 

Reply to Thread