خطای ۵۰۳ و اینکه بنده مدارکمو فرستادم هنوزم حساب تایید نشده
Problem reported by hemn dnesh - 8/1/2021 at 11:26 AM
Submitted
لطفا دیگه این حساب بنده رو تایید کنید 
من چند بار باید با این مشکل روبرو شوم

Reply to Thread