انتقال نام ssl
Question asked by poopak zarei - 1/16/2021 at 11:12 AM
Unanswered
با سلام
دامنه سایت بنده به شخص دیگری منتقل شده است
لذا ایا امکان انتقال گواهی ssl به نام شخص مذکور وجود دارد
با تشکر

Reply to Thread