مشکل دریافت ایمیل
Problem reported by - 12/12/2020 at 12:02 PM
Submitted

در ایمیل های ایجاد شده بر روی هاست مشکل دریافت ایمیل از دامنه های مختلف را داریم. جهت رفع مشکل راهنمایی میفرمایید؟

و خطای زیر نیز وجود دارد:

ERROR: No reverse DNS (PTR) entries. The problem MX records are:
5.233.143.185.in-addr.arpa -> no reverse (PTR) detected
5.234.143.185.in-addr.arpa -> no reverse (PTR) detected
You should contact your ISP and ask him to add a PTR record for your ips 

Reply to Thread