ثبت نشدن دامنه ir
Question asked by mohsen ebrahimpoor - 9/22/2020 at 6:41 AM
Unanswered
درود . علی رغم ازاد بودن دامنه مورد نظر زمان سفارش خطای عدم برقراری ارتباط میده البته فقط دانه ir  خطا میده با اینکه ازاد هست چرا؟

Reply to Thread