آدرس ftp
Problem reported by samaneh maleki - 5/9/2020 at 6:52 PM
Submitted
سلام آدرس ftp  باز نمی شه و با اکناتی که در اختیار دارم با نرم افزار filezila هم نمی تونم ارتباط برقرار کنم

Reply to Thread