اتصال آی پی به ns
Question asked by mohamad javad alishiri - 12/19/2019 at 10:55 AM
Unanswered
آیا امکان تعریف آی پی برای ns1 و ns2 و جود داره؟

Reply to Thread