ارتقا هاست
Question asked by - 8/20/2019 at 9:06 PM
Unanswered

سلام. هاست 1 ساله خریداری کرده بودم و در حال 7 ماه تا انقضا آن زمان باقی مانده است.

اگر اقدام به ارتقا حجم و سرویس  بکنم زمان احتسابی انقضای آن، از روز ارتقا حساب لحاظ میشود یا ادامه همان قبلی است؟

Reply to Thread