1
تغییر dns
Problem reported by mojtaba attarian - December 22, 2018 at 9:21 AM
Submitted
درود برشما.
بنده نتوانستم dns دامنه karmatec.irرا تغییر دهم.
لطفا dns های جدید را برای بنده set کنید.
با تشکر.
ns1.irandns.com
ns2.irandns.com

Reply to Thread