آیا ایران هاست امکان بازیابی اطلاعات پاک شده wwwroot را دارد؟
Question asked by - 9/30/2014 at 7:27 AM
Answered
آیا ایران هاست امکان بازیابی اطلاعات پاک شده wwwroot را دارد؟
 
آیا امکان بازگشت وضعیت آن به چند ماه قبل وجود دارد؟

1 Reply

Reply to Thread
1
Employee Replied
Employee Post Marked As Answer
مشکل باید بررسی و امکان رائه نسخه پشتیبان بررسی شود . لطفا به بخش پشتیبانی تیکت ارسال کنید .
جهت آگاهی از نحوه ارسال تیکت به لینک ذیل مراجعه نمایید:
http://support.iranhost.com/KB/a624/article.aspx

Reply to Thread